Spoločné aktivity partnerov

Počas realizácie budú aktivity rozdelené nasledovne:
Vedúci partner: organizovanie a realizácia školení (vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu, školenia v oblasti IT).
Cezhraničný partner: organizovanie a realizácia školení (vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu Európa 2020, základy IKT).

Hlavné a špecifické ciele projektu

Realizovanie projektu prispieva k naplneniu strategického cieľa, lebo projektové aktivity, rozvoj kapacít sietí, projektu a interaktívna komunikácia (cloud-computing, zriadenie webstránky) na jednej strane zvyšuje a posilňuje hospodársku a sociálnu integráciu prihraničných regiónov, na strane druhej sieťová spolupráca a činnosť siete spolupracujúcich odborníkov generuje nové projekty na dosiahnutie cieľa. Zvyšovanie hospopdárskej konkurencieschopnosti docielime vzdelávaním a aplikáciami príkladov dobrej praxe, ich rozvojom po realizácii výmeny skúseností, fórumov a worshopov.

Subscribe to Nonprofit Kapacitasfejlesztés RSS