A projekt átfogó és specifikus céljai

A projekt hozzájárul a stratégiai cél megvalósításához, mert a projekttevékenységek, a hálózati kapacitásfejlesztés, projektfejlesztés és interaktív kommunikáció (cloud-computing weboldal létrehozása), egyrészt növeli a határmenti területek erősebb gazdasági és szociális integrációját, másrészt a hálózati együttműködések és a szakértői hálózat új pályázatokat fog generálni a cél eléréséért. A gazdasági versenyképesség növelését a képzésekkel és a jó gyakorlatok alkalmazásával, fejlesztésével és a civil kapacitások bővítésével érjük el a tapasztalatcserék, fórumok, workshopok után. A gazdasági veresenyképesség növelése főleg a közös határon átnyúló partnerségekben megvalósuló pályázatok által erősödik, amelynek a hátterét a nemzetközi szakember hálózat biztosítja a hálózatban dolgozó szervezetek számára. Az emberek és a közösségek társadalmi koherenciájának növelését azzal teljesítjük, hogy a partnerségek által megújulnak és fejlődnek a természetes kötődések az emberek és a közösségek között a határmenti régióokban. Az elérhetőség és kommunikáció javítással a pályázat azzal biztopsítsa, hogy a a kivitelezéskor a legkorszerűbb képzési technológiákat alkalmazza és a képzéseken ennek alkalmazását elsajátítják a célcsoportok is.
 

A projekt indoklása
Az Észak-Magyarországi régióban a legmagasabb a munkanélküliség és a társadalmi kitaszítottság mértéke Magyarországon. A munkanélküliségi ráta 30% felett van. A társadalmi kitaszítottság még hatvanyozódik a térség geográfiai izoláltságával, rosz hozzáférhetőséggel és kommunikáció hiánnyal. A térség lakosságának 35%-át romák alkotják. A szlovák oldalon a kistérségek hasonló problémákkal küszködnek. A problémák, amelyeket a pályázattal kívánunk megoldani:
-           az aktív NGO-k száménak csökkenésének megállítása a régióban
-           a hálózati együttműködés alapjainak átadása után a hálózatok kialakítása és fenntartása
-           nincsenek közös csoportok és szakmai háttér a közös pályázatok megvalósítására
-           a szervezetek munkatársainak növelni kell a szakmai és menedzseri  kapacitásokat, amelyek a hatékony hálózati együttműködésekhez és kommunikációhoz kellenek
-    a szervezetek és önkormányzatok nincsenek felkészülve az EU 2013-2020-as programozási időszakra
- a szervezetekek és az önkormányzatok munkatársait fel kell készíteni az eljövendő EU-s programozási időszakra képzésekkel, hogy kiszámítható jövőt és stabilitást tudjanak bisztosítani az intézményeknek és a térségnek a határmenti régiókban
-           nincs mechanizmus a a pályázatok generálására és a jó példák modeljeinek alkalmazására és fejlesztésére
A hosszú távú (12 hó) munkanélküliek számának mértéke a térségben 55%.
Az alacsonyan képzett munkaerő a munkaképesek 45%-át teszi ki.
A pályázat specifikus és innovatív tartalommal és formában kínál megoldásokat a célcsoportoknak, új szolgáltatások a piacon abban a szegmensben, amelyben az igény az ilyen együttműködésekre csak nőni fog.
 

Célcsoportok
Közvetlen célcsoportunk a programba bevont NGO-k (18 szervezet) és kistérségek (17), köztvetve pedig a program által képzett szervezetek által generálódó hálózatokhoz kapcsolódó civil szervezetek (40 NGO).
Eszközeink: Kistérségi civil hálózati kapacitásfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása tapasztalatcserék során (2 tapasztalatcsere, 15 workshop, 5 db fórum, 1-1 db nyitó-és zárókonferencia), Szakértői csoport és hálózat folyamatos működtetése és biztosítása az NGO-k részére mindkét megyében, képzések szervezése lebonyolítása (Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés), Cloud-computing interaktív kommunikáció (honlap készítése, fejlesztése, adatbázisok kialakítása), korszerű és hatékony projektmenedzsment.
Eddigi tapasztalataink alapján a pályázat tevékenységei a civil szervezetek igényeit elégíti ki a határon átnyúló együttműködések hatékony és fenntartható kivitelezésére. A civil szektor rugalmassága, problémaérzékenysége hozzájárul a helyben keletkező problémák megoldásához.
Statisztikai adatok és kérdőíves felmérések alapján megállapítható, hogy nincsen intézményesített határon átnyúló hálózatimodell, csak civil együttműködések vannak, nincsen átfogó stratégiai modell, nincsen szakértői gárda, aki generálni tudna pályázatokat a kialakított stratégiák megvalósítására. Hiányzik egy olyan hálózati együttműködés, mely hosszú távon tud programokat, projekteket generálni. Ezeket a igényeket ezzel a projekttel tudjuk megvalósítani.
 

Határon átnyúló hatás
Az elmúlt időszakban mindkét projekttel érintett területen fejlődött az NGO-k hálózati együttműködése, köszönhetően a jelenleg is futó együttműködési programunknak. Az együttműködés különböző szintjei alakultak ki és mindkét fél rendelkezik a másik oldal által hasznosítható tapasztalatokkal. A projektben megvalósuló együttműködés elősegíti olyan információs hálózati tevékenység kifejlődését, mely túlmutat az országhatárokon. A szakértői bázis egyesítése növeli a szakértői és menedzeri kapacitást és mindkét térség pályázati aktivitásának és az ezzel kapcsolatos partnerségének fejlődését. A 17 kistérségben kialakult – programunk által megismert – jó gyakorlatok, mindkét országban erősíti a kreatív ötletek megismerését, mely így hozzájárul újabb pályázatok generálásához, infrastruktúrális, szociális, gazdasági és kultúrális területen. A programok és pályázatok kialakításában a célcsoportok számára segítséget nyújt a szakértői team, mely garanciáját jelenti a hosszútávú, fenntartható együttműködésnek. A projekt az életminőségének javításához elérhető szolgáltatásokkal, segítőkész szakembergárdával, hatékony kommunikációs tevékenységgel, partnerségközvetítéssel, a közös értelmezések kialakításával, ismeretbővítéssel, és a természetes kötődések megerősítésével, bizalomerősítéssel éri el Heves és Besztercebánya megye célcsoportjait.
 

A projektmegvalósítás részletezése
Kapacitásfejlesztés:
Civil hálózati kapacitásfejlesztés tapasztalatcserék, konferenciák, fórumok, workshopok során és képzéseken keresztül. Ennek célja, hogy növeljük a közös menedzseri és szakmai kapacitásokat, mivel az új programozási időszakban nagyon fontos lesz, hogy az NGO-k és célcsoportjaink fel legyenek készülve az Uniós források fogadására és a határon túlnyúló együttműködésekre.
Ennek eredményeként bővülnek a projekttervezési és végrehajtási kapacitások. A kialakult partnerségek mindkét régió abszorpciós készségét is jelentősen növeli.
Projektfejlesztés - projektgenerátor:
A már általunk létrehozott szakértői team biztosítása mindkét megyére kiterjedően 10  együttműködő szakértővel, melynek eredményeként egy olyan szakértői háttér és szakértői hálózatot biztosítunk, amely elősegíti a projekt megvalósítását, és a projekt megvalósulását követően nagy mértékben hozzájárul a civil hálózatok fejlődéséhez és további projektek generálásához.
Képzések szervezése, lebonyolítása:
A kapacitások bővítésének érdekében fejlesztenünk kell a civil szervezeteket és azok tagjait. Ezt a megvalósítás időszaka alatt 4 képzéssel biztosítjuk: Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés. Ennek eredményeként a 4 képzési blokk során összesen 80 civil résztvevő részesül magas szintű oktatásban.
Cloud-computing interaktív kommunikáció:
A program során a hatékony kommunikációhoz és információáramláshoz szükséges egy weboldal készítése, amely Cloud-computing alkalmazások segítségével a szakértők és a programban résztvevők között online interaktív kommunikációt valósíthat meg, mely növeli projektünk hatékonyságát és segíti megvalósítását.
Projektmenedzsment:
A pályázat megvalósítása során szükség van a projekt komplett koordinálására, adminisztrációjára, a pályázattal kapcsolatos mindennapi teendők, feladatok ellátására és  pénzügyi menedzsmentre. Ezen célok elérése érdekében kialakítunk egy hatékonyan dolgozó pályázati teamet.
 

A tevékenységek földrajzi helyszíne
Programunk tevékenységeit Magyarországon Heves megyében Egri központú, Szlovákiában Besztercebánya megyében Rimaszombati koordinálással valósítjuk meg. A szűkebb célrégióba tartoznak a határmenti kistérségek. 
 

A partnerszervezetek bemutatása
Életfa Környezetvédő Szövetség:
Szervezetünk tevékenységét az Észak-magyarországi régióban fejti ki, célja, hogy átfogó keretet biztosítson a környezet- és természetvédelmi törekvéseknek. Hozzájárul egy dinamikus, a kormányzati, önkormányzati és profitorientált szektorral harmonikusan együttműködő, sajátos szerepét vállaló nonprofit szektor kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez. Szövetségünk 1989-ben alakult, 1998-tól kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.  Szervezetünk négy főállású munkatárssal, rendelkezik. Programok: Környezti Tanácsadó Iroda, Közösségi Technológiai Központ, Tanulmányutak, Szemléletformálási program, Nonprofit Információs Szolgáltató Központ (Civil Ház).
Fundament Polgári Tárulás:
A szervezet küldetése a gazdasági, a társadalmi és a szociális problémák alternatív megoldásának keresése és alkalmazása konkrét esetekben. A szervezet hosszútávú programokat és projektumokat valósít meg. 2004-től háttérintézményként a járási szociális partnerség tevékenységét  biztosította. A Fundament regionális donorként is segíti a régióban tevékenykedő civil szervezeteket, aktív polgárok társulásait, önkormányzatokat és kistérségeket.  Programok: Rimaszombat és a járás fenntartható fejlődésének programja, stratégiai partnerségek építése, Koordinációs és Információs Központ működtetése, Európai önkéntes civil szolgálat, Határon átnyúló programok.
Elméleti és gyakorlati hálózatfejlesztési tapasztalataink átadása, módszereink megismertetése más civil szervezetekkel és civil együttműködésekkel. A célrégió elmaradott térségeiben modellértékű együttműködéseket hozunk létre a roma kisebbség segítésére.
Partnerségünk:
2001-ben ismerkedő látogatás Rimaszombaton
2003-ban közös programot készítettünk e pályázat témájában
2005-Tanulmányút civilekkel Rimaszombaton
2006-2007 KÖRTE , FH konferencia
2011-CBC - HUSK Közös projekt megvalósítása Hálózatépítés-Partnerségi programok 
 

Multiplikátor hatás, innovatív jelleg
1. Új együttműködéseket generál a civil szervezetek kapcsolataiban - a közös rendezvények résztvevői az akció során kapcsolatokat alakítanak és ezek egyéb szervezetek együttűködéseként folytatódhatnak.
2. A  jó tapasztalatok megismerése, innovációkkal bővül a szomszédos térségekben való alkalmazásukkor.
3. A szakértői hálózat, amely több szektor képvisléiből tevődik össze, egyedülálló a célrégióban és a közös találkozókon generált pályázatok konkrét hoszú távú együttműködésre késztetik a civil szervezeteket az önkormányzatokkal és kistérségekkel, ami jelenidőben nagyon esetleges.
4. A pozítiv szlovák-magyar példa - az elmúlt időszak leromlott szlovák-magyar viszony sok kárt okozott a határon átnyúló kapcsolatok kialakulásában. Ellensúlyozásra több civil szervezetben megfogalmazódott a pozitív példák szükségessége. A remélhetőleg jól működő hálózat másokat is együttműködésre ösztönöz.
Az eddigi gyakorlat jellemzője a határon átnyúló kapcsolattartásban a célcsoportoknál az esetlegesség – a pályázat olyan hálózatot épít és működtet, amely napi szintre hozza az együttműködéseket a pályázatban megfogalmazott tevékenységekre.
- a hálózati készségek alkalmazása és továbbfejlesztése a szomszédos régiókban– best practicle – forrás Fundament Polgári Társulás, Életfa Környezetvédő Szövetség, civil szervezetek,
- Cloud-computing interaktív kommunikáció révén hatékonyabb hálózati együttműködés a két megye civil szervezetei között,
- a tevékenységekben a Roma civil szervezetek képviselői is részt vesznek,
- intézményesített hálózati együttműködés,
- hálózatépítés és együttműködés, amelyet civil szervezetek kezdeményeznek.

A projekt eredményeinek fenntarthatósága
A civil hálózati kapacitásfejlesztés, kistérségi civil hálózatépítés a támogatás folyósítása után is szerves tevékenységét képezi az együttműködő partnereknek, amely igények pályázati program során történő megerősítése jelentős mértékben hozzájárulhat a térség társadalmi kohéziójának erősödéséhez. Egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása, felkelti az igényt egymás ötleteinek megismerése iránt és a szervezetek közötti kapcsolatok kialakulása maga után vonja különböző tapasztalatcserék lebonyolítását, amely a program hatásaként már a szervezetek költségvetésében jelenik meg, és erre a célra fog irányulni forrásteremtési tevékenységük. A szakértői hálózat a kommunikáció folyamatos fenntartását biztosítja a költséghatékony és korszerű internetes kommunikáció (Cloud-computing interaktív kommunikáció) eszközeivel. Ennek segítségével a továbbiakban a civil szervezeti adatbázisok aktualizálása is biztosítható.
A program eredményeként erősödni fognak a kistérségi és civil együttműködések. Projektek generálódnak, kialakulnak azok a kistérségi, szolgáltató szervezeti központok, hálózatok amelyek biztosítják az elért eredmények megőrzését és a kapcsolati hálók további fejlesztését. A mendzsment és informatikai képzések kibővítése révén szélesebb körű kapcsolatrendszerek is kialakulnak, amelyek régiós és országos szintet is elérhetnek. A jó gyakorlatok által generált projektek által, a városi együttműködések is erősödnek és a civil egyűttműködési fórumok közötti kapcsolatok jelentős multiplikátor hatást fejthetnek ki a civil szolgáltató központi tevékenység fejlődésére. A projekt eredményének gazdái a kistérségi és városi együttműködési hálózatok, fórumok és az általuk működtetett civil szolgáltató intézmények lesznek.
 

Intézményi felépítés
A magyarországi Életfa Környezetvédő Szövetség a Vezető partner, a partnerség nevében benyújtja a pályázatot, kapcsolatot tart a Közös Szakmai Titkársággal, ő írja alá az ERFA támogatási szerződést, felelősséget vállal a projekt végrehajtásáért, beleértve a partner által megvalósított tevékenységet is. A szlovák partner aktívan és bizonyíthatóan vesz részt a pályázatban a szlovákiai oldalon, illetve a közösen vállalt feladatokat teljesíti.
Menedzsment belső munkatársai:
3 alkalmazott munkatárs a magyar oldalon (hálózati koordinátor, belső adminisztrátor, pénzügyi ügyintéző): feladatuk biztosítani a partnerek közötti effektív kommunikációt és közösen megoldani a tevékenységekből eredő feladatokat napi szinten. A kapcsolattartásuk internetes, sürgős esetekben telefonon. A mindkét oldalon lévő menedzsmenttel kommunikálnak, a saját oldalukon tájékoztatnak a projektum eseményeiről.  Feladatuk összehangolni a tevékenységeket a megvalósítási tervvel.
Az Életfa külső szolgáltatói:
A nemzetközi projektmenedzser a projekt egészének megvalósításáért felelős, mindkét oldal teamjeinek munkáját irányítja. Felügyeli a tevékenységeinek összhangját, az ütemterv betartását. Ő kommunikál a VÁTI-val. A szakértők munkáját irányítja. A projektasszisztens a nemzetközi menedzserrel működik együtt. A pályázat pénzügyi felügyeletét végzi, a kifizetések öszhangját az érvényes előírásokkal. Biztosítja a támogató dokumentumokat, felügyeli a pénzáramlást. A pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, vezeti a pályázat adminisztrációját.
A Fundament külső szolgáltatói:
3 szolgáltató: a szlovák oldalon lévő menedzser szorosan együttműködik a nemzetközi menedzserrel és a szlovák oldalon lévő team munkáját iranyítja. A szlovák oldalon ő felel a  a pályázat megvalósításáért, a szakértői munkát irányítja. A projekt aszisztens a projektmenedzser munkáját segíti, főleg a szervezésben és logisztikában. A pénzügyi menedzser a pénzáramlásáért, a kifizetések előírásokkal való jogszerűségéért, valamint a pénzügyi beszámolókért felelős.